Van­hem­muuden ja per­heiden tukipalvelut

Löy­detään yhdessä rat­kaisut haas­teel­lisiin kasvatustilanteisiin

Olen 51-vuotias var­hais­kas­va­tusalan ammat­ti­lainen ja kolmen aikuisen nuoren miehen äiti. Olen toi­minut var­hais­kas­va­tuksen ken­tällä päi­vä­kodin joh­tajana ja yrit­täjänä yli 15 vuoden ajan.

Lasten hyvin­vointi, aito koh­taa­minen ja kun­nioittava vuo­ro­vai­kutus sekä per­heiden tuke­minen ovat minulle sydämen asia. Eri­tyis­osaa­miseni liittyy lapsiin, lap­si­per­heisiin ja kas­va­tusalan ammat­ti­laisiin. Mie­lestäni jokai­sella lap­sella on oikeus kasvaa, oppia ja tulla hyväk­sy­tyksi juuri sel­laisena kuin on - omana itsenään. Ei ole ole­massa han­kalia lapsia, on ainoastaan haas­teel­lisia kas­va­tus­ti­lan­teita, joihin pyritään löy­tämään yhdessä ratkaisut.

Haluan olla tässä pro­ses­sissa sinun tukenasi - olet sitten van­hempi, kas­vattaja tai muu läheinen. Minulle on tärkeää kohdata jokainen asiakas myö­tä­tun­nosta käsin, kun­nioittaen ja arvostaen asiakkaan omaa ainut­laa­tui­suutta sekä tämän vahvuuksia.

Lasten ja nuorten terapia

Monilla lap­silla on jossain kasvun ja kehi­tyksen vai­heessa joi­takin sel­laisia pulmia, joiden vuoksi van­hemmat ovat huo­lissan ja ymmällään siitä, miten auttaa lasta. Pulmia on monen­laisia ja ne saat­tavat liittyä esi­mer­kiksi nuk­ku­miseen, syö­miseen, ystä­vyys­suh­teisiin, pel­koihin tai siisteyskasvatukseen.

Lasten kanssa työs­ken­nel­lessäni lähden aina siitä aja­tuk­sesta, että pulmat ovat merkki siitä, että lap­sella on vielä joitain asioita, joita tulee har­joi­tella tai että kas­va­tus­ti­lanne saattaa mah­dol­li­sesti olla jollain tavalla haastava. Pulma ei ole itsessään lap­sessa, eikä heillä sinällään ole ongelmia.

Tar­joamani tera­pia­pal­velut lap­sille ja nuorille:

Lasten/​nuorten yksilövastaanotto 

Apua ja tukea per­heiden pul­ma­ti­lan­teisiin (van­hemmat ja lapset) 

Apua ja tukea tun­ne­sää­telyyn ja toi­minnan ohjaukseen 

Apua kou­lun­käynnin tukemiseen 

Tukea pulmiin kaverisuhteissa 

Van­hem­muuden tukeminen

Van­hemmuus ja van­hem­maksi kas­va­minen aset­tavat meidät aikuiset usein itsemme äärelle poh­timaan mil­laisia van­hempia olemme tai haluai­simme olla. Aika usein huo­maamme, ettemme toimi siten kuin haluai­simme toimia. Keitä olemme ja miksi rea­goimme kuten reagoimme?

Pienet lapset tar­vit­sevat meitä aikuisia avuksi tun­ne­sää­telyn kehit­ty­miseen, sillä usein lapsen pulmien hel­pot­tu­miseen tar­vitaan nime­nomaan aikuisten suh­tau­tu­misen muut­tu­mista. Lapsen toi­minta ei usein muutu, ellei aikuisten toi­minta muutu. Tämä tar­koittaa myös sitä, että van­hemmat jou­tuvat käyt­tämän lapsen avuksi paljon omaa tun­ne­sää­telyn kapasiteettiaan.

On siis hyvin tärkeää, että van­hempien oma tun­ne­säätely ja muu tar­vittava kapa­si­teetti lapsen aut­ta­miseen ovat kun­nossa.  Tämän vuoksi otan teidät van­hemmat aina tii­viisti mukaan lapsen pulmien rat­kaisuun ja ohjaukseen.

Tar­joamani pal­velut vanhemmille

Kasvu van­hem­muuteen –kurssit

Ota yhteyttä niin sovitaan tapaamisaika!

Soita 040 586 5680