Hin­nasto ja ehdot

Tera­pia­hinnat

Ker­ta­käynnit (60 min)

Ker­ta­käynti 45 € (norm. 75 €)

Paketit (60 min)

3 käyntiä 120 € (norm. 210 e)

5 käyntiä 175 € (norm. 325 e)

Peruu­tusehdot

Varattu tapaa­mi­saika tulee perua 24h ennen tapaa­mi­sajan alkua säh­kö­pos­titse tai puhe­li­mitse soit­ta­malla tai teks­ti­vies­tillä. Peruut­ta­mat­to­masta tai alle 24 h ennen tapaa­mi­sajan alkua peru­tusta ajasta veloi­tetaan 50% maksu. Peruut­ta­mat­to­masta tai alle 12 h ennen tapaa­mi­sajan alkua peru­tusta ajasta veloi­tetaan 100% maksu.

Muut ehdot

3 x paketti voi­massa 2 kk osto­het­kestä
5 x paketti voi­massa 3 kk osto­het­kestä, las­kutus yhdessä tai kah­dessa erässä kuu­kauden välein

Alen­nus­hinnat ovat voi­massa lokakuun 2020 alkuun, jolloin hinnat tarkistetaan.

Mak­su­tapana las­kutus säh­kö­pos­titse, mak­suehto 7 päivää, ellei toisin sovita.

Ota roh­keasti yhteyttä ja sovitaan, miten voin par­haiten auttaa Sinua löy­tämään uusia aja­tus­malleja van­hem­muuteen liittyen ja kohti muu­tosta parempaan.

Tera­piais­tunnot ja kes­kus­telut ovat täysin luottamuksellisia.

Dou­la­pal­ve­luiden hinnasto

Syn­ny­tys­doula

Paketti sisältää:

 • Ilmaisen lyhyen (30 min) tutus­tu­mis­ta­paa­misen ilman sitoumuksia
 • Kaksi tapaa­mista ennen synnytystä
 • Yhtey­den­pidon odo­tusaikana tarpeen mukaan puhe­li­mitse tai sähköpostitse
 • Ympä­ri­vuo­ro­kau­tisen syn­ny­tys­päi­vys­tyksen neljän viikon ajan (alkaen ras­kaus­vii­kolta 38 siihen asti, kunnes syn­nytys on ohi)
 • Tuen ja läs­näolon synnytyksessä
 • Yhden tai kaksi tapaa­mista syn­ny­tyksen jälkeen
 • Hinta 850 euroa (sis. alv)

Pika­doula

Paketti sisältää:

 • Lyhyen tapaa­misen (1-1,5h) tai puhe­lin­kon­sul­taation ennen synnytystä
 • Tuen ja läs­näolon syn­ny­tyk­sessä mah­dol­li­suuksien mukaan
 • Yhden tapaa­misen syn­ny­tyksen jälkeen.
 • Pika­dou­la­palvelu ei sisällä päivystystä
 • Hinta 350 euroa (sis. alv)

Jos doula ei pääse syn­ny­tykseen, hin­nasta palau­tetaan 250 €.

Syn­ny­tyksen jäl­keinen doulaus

40€/tunti

Ime­ty­sohjaus

Ensi­käynti 100 €/90 min
Jat­ko­käynnit 80 €/60 min 

Mother blessing –juhlat

Alkaen 100€

Ota yhteyttä niin sovitaan tapaamisaika!