Vyö­hy­ke­te­ra­peut­tinen vauvahieronta

Hel­po­tusta lihas­jän­ni­tykseen ja kipuihin

Jo pie­nellä vau­valla voi olla esi­mer­kiksi syn­ny­tyk­sestä joh­tuvia lihas­ki­reyksiä tai stres­si­tiloja (esim. hätä­sektio, pit­kit­tynyt syn­nytys tai imu­ku­pilla avus­tettu syntymä). Aivan kuten aikui­silla, myös vau­voilla stressi ja kireät lihakset aiheut­tavat kipuja, särkyjä, jäyk­kyyttä ja ruo­an­su­la­tuson­gelmia. Vyö­hy­ke­te­ra­peut­tinen vau­va­hie­ronta vapauttaa lihas­jän­ni­tyksiä, vah­vistaa veren­kiertoa ja ruo­an­su­la­tuse­li­mistöä ja auttaa vauvaa ren­tou­tumaan ja rau­hoit­tumaan. Vyö­hy­ke­te­ra­peut­ti­sessa vau­va­hie­ron­nassa hoi­detaan vauvaa eri hei­jas­te­pis­teiden kautta ja siihen yhdis­tetään lempeää ja ren­tout­tavaa vauvahierontaa.

Vyö­hy­ke­te­ra­peut­tinen vau­va­hie­ronta tuo useim­miten apua seu­raaviin pulmiin:

Hoitoa ei voida tehdä, jos vau­valla on:

Vyö­hy­ke­te­ra­peut­tinen vau­va­hie­ronta sopii yli 3 viikkoa ja alle 12 kk van­hoille vauvoille.

Yhteen hoi­to­kertaan varataan 45-60 minuuttia ja siihen sisältyy haas­tattelu, jolla kar­toi­tetaan vauvan tilan­netta yhdessä van­hempien kanssa. Var­si­nainen vauvan hie­ronta kestää noin  30 minuuttia ja van­hemmat ovat pai­kalla koko hie­ronnan ajan. Lisäksi van­hemmat saavat koti­hoito-ohjeita ja aikaa jää myös vauvan puke­miseen, syöt­tä­miseen ja tar­vit­taessa vaipan vaihtoon. Hoito tehdään sarjana ja kes­ki­määrin hoitoja tar­vitaan 3-5. 

Vyö­hy­ke­te­ra­peut­tinen vau­va­hie­ronta ja koliikki

Koliikin syytä ei ole löy­detty ja vauvan koliikin hoi­dossa onkin tärkeää kehon ren­tout­ta­minen.  Kun vauva itkee paljon lihakset jän­nit­tyvät, keho muuttuu jäy­käksi. Jäykkä keho virittää her­mostoa ja vai­keuttaa vauvan rau­hoit­tu­mista. Lihas­jän­nitys aiheuttaa kipuja, huonoa oloa ja levo­tonta unta. Ren­tou­tunut lapsi nukkuu hyvin ja keho toimii paremmin.

HUS:in jär­jestämä tut­kimus vyö­hy­ke­te­rapian vai­ku­tuk­sista lapseN koliikkiin jul­kaistiin syk­syllä 2019. Tulokset olivat hyvät, 43 % vau­voista koliikki loppui kolmen hoi­to­kerran jälkeen ja van­hemmat kokivat hoidon saa­misen lap­selle rau­hoit­taneen myös heitä. 

Ota yhteyttä niin sovitaan tapaamisaika!

Soita 040 586 5680