Dou­la­pal­velut ja syn­nyt­täjien tuki

Doula tukee mat­kaasi vanhemmaksi

Syn­nytys on yksi naisen tär­keim­mistä siir­ty­mä­rii­teistä. Haluatko syn­ny­tykseen vie­rellesi kans­sa­mat­kaajan, doulan, joka tukee mat­kaasi juuri sinulle ja per­heellesi sopi­valla tavalla?

Doulana tuen sinua ja per­hettäsi ras­kausaikana, syn­ny­tyk­sessä ja syn­ny­tyksen jälkeen. Tarjoan tie­dol­lista ja emo­tio­naa­lista tukea ja val­men­nusta juuri sinun tar­peittesi mukaan. Kohtaan sinut ja per­heesi yksi­löl­lisiä valin­to­janne kun­nioittaen ja autan teitä saamaan parhaan mah­dol­lisen synnytyskokemuksen.

Voit palkata minut avuksesi odo­tusaikana syn­ny­tyk­seesi val­mis­tau­tu­miseen, pelkkään syn­ny­tykseen, syn­ny­tyksen jäl­keiseen aikaan, ime­tyksen tuke­miseen tai kaikkiin näistä.

Mikä on doula?

Kautta his­torian syn­nyt­täjää on tukenut yksi tai useampi nainen, joita ovat yleensä yhteisön jo syn­nyt­täneet naiset. Tästä tavasta alettiin luo­pumaan, kun syn­ny­tykset siir­tyivät sai­raa­loihin ja käy­täntöä alettiin rajoittamaan.

Suo­messa on ollut vapaa­eh­toisia tuki­hen­ki­löitä syn­ny­tyk­sessä aina 90-luvun alusta saakka. Vuonna 2010 Suo­messa aloit­tivat ensim­mäiset ammat­ti­doulat, jotka olivat saaneet dou­la­kou­lu­tuksen ulkomailta.

Doula on tuki­henkilö raskaus-, syn­nytys- ja pik­ku­lap­siaikaan. Dou­lalta saat tukea, tietoa ja läs­näoloa. Doula tutustuu syn­nyt­täjän toi­veisiin etu­käteen ja tarjoaa tietoa syn­ny­tykseen liittyen. Hän päi­vystää ympäri vuo­ro­kauden neljä viikkoa ja tulee tukemaan sinua ja kump­pa­niasi yöllä tai päi­vällä, niin kauan kun syn­nytys kestää. Doula ei tee pää­töksiä asiakkaan puolesta.

Mitä doula tekee? 

Doula voi tukea mm. seu­raa­villa tavoilla

HUOM! Doula ei koskaan tee lää­ke­tie­teel­lisiä toi­men­pi­teitä, diag­nosoi tai ohjaa syn­nyt­täjää halu­maansa suuntaan. Doula ei mittaa veren­pai­neita, ruu­miin­lämpöä tai kokeile miten päin vauva on.

Kuka voi toimia doulana?

Doula ei ole suo­jattu nimike, joten kai­killa on oikeus käyttää itsestään nimi­tystä doula. Doulan on kui­tenkin hyvä olla tie­toinen syn­ny­tyksen kulusta, eri­lai­sista kivun­lie­vi­tyk­sistä, toi­men­ku­vasta ja sen rajoi­tuk­sista. Hänen tulee jättää omat syn­ny­tys­ko­ke­muk­sensa dou­lat­tavan syn­ny­tyksen ulko­puo­lelle. Dou­la­tessa kes­ki­tytään 100%:sti tukemaan juuri kyseisen naisen syn­ny­tystä hänen toi­vei­densa mukaisesti.

Jos tar­vitset kans­sa­mat­kaajaa ras­kausaikaan, syn­ny­tykseen tai lap­si­vuo­de­aikaan tai koko mat­kalle, ota yhteyttä millä tahansa ras­kaus­vii­kolla tai minkä ikäisen vauvan kanssa tahansa. Tarjoan dou­la­pal­ve­luita pää­kau­pun­ki­seu­dulla ennen ja jälkeen syn­ny­tyksen sekä kokoon­tu­misia ja koh­taa­misia nai­sille ja äideille.

Post partum -doula

Pal­velun sisältö rää­tä­löidään äidin ja perheen tar­peiden mukai­sesti. Aja­tuksena on juuri syn­nyt­täneen äidin tukeminen.

Syn­tymän jäl­keinen doulaus pää­kau­pun­ki­seu­dulla maksaa 40 €/​tunti. (sis alv.)

Mother blessing -juhlat

Kaunis ja tun­nel­mal­linen vaih­toehto babys­hower-juh­lille. Mother blessing- juhlien kes­kiössä on äiti, joka ansaitsee kaiken huomion ja hem­mot­telun ras­kausai­kanaan. Juhlan voi kutsua koolle äiti itse, doula tai muu tuki­henkilö, oma äiti, sisko, ystävä tai muu läheinen.

Autan sinua val­mis­te­luissa tai jär­jestän koko juhlan, hinnat alkaen 100 €. Toimin pääkaupunkiseudulla.

Ime­ty­sohjaus

Mitä on imetysohjaus?

Lähes jokainen äiti haluaa imettää lastaan, ja moni tar­vitsee ime­tyksen onnis­tu­miseen tukea, apua ja ohjausta. Ime­ty­soh­jausta voit saada jo ras­kausaikana tai minkä tahansa ikäisen ime­tet­tävän kanssa. Joskus ohjaus tuntuu tar­peel­li­selta myös jo ennen ras­kautta tai jo ime­tyksen loputtua.

Ime­ty­soh­jaukseen voit hakeutua, kun kohtaat ime­tyk­sessä vai­keuksia, haas­teita ja uusia vai­heita - esi­mer­kiksi kipua, suih­kuavat rinnat, epä­var­muutta maidon riit­tä­vyy­destä, ris­ti­rii­taisia ohjeita ystä­viltä ja suku­lai­silta, nor­maa­lie­lämää hor­jut­tavia stres­si­ti­lan­teita, fysio­lo­gisia haas­teita, uusi raskaus, rin­nalta kiel­täy­ty­mistä, huli­noita tai vieroittamista.

Voit hakeutua ime­ty­soh­jaukseen myös silloin, kun ei ole mitään yksit­täistä ongelmaa, mutta haluat kui­tenkin saada var­muutta ja luot­ta­musta sinuun, vau­vaasi ja ime­tykseen sekä mukavaan imetysasentoon.

Olen WHO:n hyväksymä ime­ty­soh­jaaja, mutta en ter­vey­den­huollon ammat­ti­lainen, joten en ohjaa lää­ki­tykseen tai lää­ke­tie­teel­lisiin asioihin liit­ty­vissä asioissa. Kun oma päte­vyyteni ei riitä, ohjaan mie­lelläni sinut eteenpäin kyseisen alan asiantuntijalle.

Ota yhteyttä niin sovitaan tapaamisaika!

Soita 040 586 5680