Tukea lap­si­per­heille kasvun eri vaiheisiin

Van­hem­muuden ja kas­va­tuksen tukena

Äitiys ja van­hemmuus ovat olleet minulle pik­ku­ty­töstä asti jotain sel­laista, mistä olen haa­veillut ja mikä on kieh­tonut. Äitiyteen kas­va­minen alkaa monilla varhain, jo paljon ennen ras­kaaksi tule­mista. Monet asiat saat­tavat mie­ti­tyttää ja jopa pelottaa. Pär­jäänkö syn­nyt­täjänä? Osaanko olla riit­tävän hyvä van­hempi? Aja­tuksia, kysy­myksiä ja pelkoja on monen­laisia, riip­pu­matta siitä minkä ikäinen olet, tai oletko tulossa van­hem­maksi ensim­mäistä tai useampaa kertaa. Van­hem­maksi voi myös tulla ja kasvaa monella eri tavalla, eikä se aina tar­koita bio­lo­gista van­hem­muutta. Voit tulla van­hem­maksi esi­mer­kiksi myös adoption tai uus­perheen kautta. 

Kas­va­miseen liittyy myös kehit­ty­mistä, epä­var­muutta ja kipuakin. Siihen liittyy val­ta­vasti hetkiä, joissa kaipaa tukea, kan­nus­tusta siitä, että on menossa oikeaan suuntaan. Jos tar­vitset tälle mat­kalle kans­sa­kul­kijaa, olen mie­lelläni apunasi.

Olen var­hais­kas­va­tusalan ammat­ti­lainen ja kolmen aikuisen nuoren miehen äiti. Olen toi­minut var­hais­kas­va­tuksen parissa yrit­täjänä, päi­vä­kodin joh­tajana ja var­hais­kas­vat­tajana yli 15 vuoden ajan. 

Lasten hyvin­vointi, aito koh­taa­minen ja kun­nioittava vuo­ro­vai­kutus sekä per­heiden tuke­minen ovat minulle sydämen asia. Eri­tyis­osaa­miseni liittyy lapsiin, lap­si­per­heisiin ja kas­va­tusalan ammat­ti­laisiin. Mie­lestäni jokai­sella lap­sella on oikeus kasvaa, oppia ja tulla hyväk­sy­tyksi juuri sel­laisena kuin on - omana itsenään. Ei ole ole­massa han­kalia lapsia, on ainoastaan haas­teel­lisia kas­va­tus­ti­lan­teita, joihin pyritään löy­tämään yhdessä ratkaisut. 

Haluan olla tässä pro­ses­sissa sinun tukenasi - olet sitten van­hempi, kas­vattaja tai muu läheinen. Minulle on tärkeää kohdata jokainen asiakas myö­tä­tun­nosta käsin, kun­nioittaen ja arvostaen asiakkaan omaa ainut­laa­tui­suutta sekä tämän vahvuuksia.

Kou­lu­tuk­sestani

Pal­velut

Dou­la­pal­velut ja syn­nyt­täjien tuki 

Doula on tuki­henkilö raskaus-, syn­nytys- ja pikkulapsiaikaan. 

Van­hem­muuden ja per­heiden tukipalvelut 

Rat­kai­su­kes­keiset van­hem­muuden tuki- ja ohjaus­käynnit ja kasvu van­hem­muuten kurssit. 

Työ­nohjaus kas­va­tusalan ammattilaisille 

Työ­noh­jausta kas­vatus- ja ope­tusalan työ­elämän haas­teisiin ja yksilötyönohjausta. 

Dou­la­pal­velut ja syn­nyt­täjien tuki 

Doula on tuki­henkilö raskaus-, syn­nytys- ja pikkulapsiaikaan. 

Van­hem­muuden ja per­heiden tukipalvelut 

Rat­kai­su­kes­keiset van­hem­muuden tuki- ja ohjaus­käynnit ja kasvu van­hem­muuten kurssit. 

Työ­nohjaus kas­va­tusalan ammattilaisille 

Työ­noh­jausta kas­vatus- ja ope­tusalan työ­elämän haas­teisiin ja yksilötyönohjausta. 

Vyö­hy­ke­te­ra­peut­tinen vauvahieronta 

Vyö­hy­ke­te­ra­peut­ti­sessa vau­va­hie­ron­nassa hoi­detaan vauvaa eri hei­jas­te­pis­teiden kautta ja siihen yhdis­tetään lempeää ja ren­tout­tavaa vauvahierontaa. 

Lyhytterapia 

Lyhyt­te­rapia auttaa tilan­teissa, joissa ihminen kokee tar­vit­se­vansa ulko­puo­lista apua, mutta hänellä ei ole vakavaa mie­len­ter­vey­del­listä ongelmaa. 

Jotain muuta? 

Ota yhteyttä lomak­keella tai soita. 

Vyö­hy­ke­te­ra­peut­tinen vauvahieronta 

Vyö­hy­ke­te­ra­peut­ti­sessa vau­va­hie­ron­nassa hoi­detaan vauvaa eri hei­jas­te­pis­teiden kautta ja siihen yhdis­tetään lempeää ja ren­tout­tavaa vauvahierontaa. 

Lyhytterapia 

Lyhyt­te­rapia auttaa tilan­teissa, joissa ihminen kokee tar­vit­se­vansa ulko­puo­lista apua, mutta hänellä ei ole vakavaa mie­len­ter­vey­del­listä ongelmaa. 

Jotain muuta? 

Ota yhteyttä lomak­keella tai soita. 

Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaamisaika

Soita 040 586 5680