Työ­nohjaus kas­va­tusalan ammattilaisille

Työ­noh­jausta kas­vatus- ja ope­tusalan työ­elämän haasteisiin

Aikai­semman koke­mukseni myötä tunnen hyvin kas­vatus- ja ope­tusalan työ­elämän haasteet - liit­tyivät ne sitten työ­hy­vin­vointiin, työssä jak­sa­miseen, orga­ni­saa­tioiden toi­mi­vuuteen tai yrit­tä­jyyteen. Työyh­teisön yhteisen arvo­pohjan sel­kiyt­tä­minen, vision kir­kas­ta­minen sekä lapsen edun pitä­minen kes­kiössä luovat pohjaa hyvin toi­mi­valle työyh­tei­sölle, joka tukee lasta par­haalla mah­dol­li­sella tavalla hänen kas­vunsa eri vaiheissa.

Vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­linen ja kun­nioi­tukseen perustuva yhteistyö van­hempien kanssa on ammat­ti­kas­vat­tajien kas­va­tustyön vahva perusta, ja tarjoan myös siihen kas­va­tusalan tii­meille ohjausta ja kou­lu­tusta. Ota yhteyttä ja sovitaan juuri teidän yhtei­söl­lenne sopiva tapa työnohjaukseen.

Tarjoan myös yksilötyönohjausta.

Ota yhteyttä niin sovitaan tapaamisaika!

Soita 040 586 5680