Lyhyt­te­rapia

Mitä on lyhytterapia?

Rat­kai­su­kes­kei­sestä lyhyt­te­ra­piasta yleisesti

Rat­kai­su­kes­keinen lyhyt­te­rapia on matalan kyn­nyksen kes­kus­te­luapua monen­laisiin arjen huoliin ja tilan­teisiin. Lyhyt­te­rapian tavoit­teena on auttaa ihmistä löy­tämään omat voi­ma­va­ransa silloin, kun ne ovat vähissä, usko ei riitä, tai tuntuu siltä, että toivoa ei ole. Lyhyt­te­rapia auttaa tilan­teissa, joissa ihminen kokee tar­vit­se­vansa ulko­puo­lista apua, mutta hänellä ei ole vakavaa mie­len­ter­vey­del­listä ongelmaa.

Lyhyt­te­ra­piaan ei tarvita lää­kärin lähe­tettä eikä diag­noosia - halu kes­kus­tella riittää. Lyhyt­te­rapian keinoin voidaan käsi­tellä esi­mer­kiksi van­hem­muuden ja pari­suhteen pul­ma­kohtia, omaa jak­sa­mista, työ- tai opis­ke­li­jae­lämän haas­teita, yksi­näi­syyttä, stressiä, masen­nusta tai uupumusta.

Rat­kai­su­kes­kei­sessä lyhyt­te­ra­piassa omat voi­ma­varat ovat keskiössä

Lyhyt­te­rapian kes­kiössä on asiakkaan omien voi­ma­va­rojen tun­nis­ta­minen ja niiden vah­vis­ta­minen sekä tule­vai­suuteen suun­tau­tu­minen. Vaikka rat­kai­su­kes­keinen lyhyt­te­rapia suuntaa katseen tule­vai­suuteen, ei se tar­koita, etteikö men­nei­syyden haavoja voida tutkia ja ettei niille anneta arvoa. Men­nei­syy­dessä tapah­tuneet asiat kään­netään asiakkaan voi­ma­va­roiksi ja niistä sel­viy­ty­minen vahvuuksiksi.

Lyhyt­te­rapian kes­kiössä on asiakkaan omien voi­ma­va­rojen tun­nis­ta­minen ja niiden vah­vis­ta­minen sekä tule­vai­suuteen suun­tau­tu­minen. Vaikka rat­kai­su­kes­keinen lyhyt­te­rapia suuntaa katseen tule­vai­suuteen, ei se tar­koita, etteikö men­nei­syyden haavoja voida tutkia ja ettei niille anneta arvoa. Men­nei­syy­dessä tapah­tuneet asiat kään­netään asiakkaan voi­ma­va­roiksi ja niistä sel­viy­ty­minen vahvuuksiksi.

Ota yhteyttä niin sovitaan tapaamisaika!

Soita 040 586 5680